Showing posts with label Zebra Setup Utilities. Show all posts
Showing posts with label Zebra Setup Utilities. Show all posts

Phần mềm Zebra Setup Utilities

Phần mềm tiện ích Zebra Setup Utilities là phần mềm miễn phí hữu ích được cung cấp bởi Zebra, nó cho phép cấu hình, cài đặt hầu hết các chức năng liên quan đến máy in mã vạch Zebra.
Đặc điểm và những chức năng chính của phần mềm Zebra Setup Utilities (ZSU)
  •  Cấu hình các cài đặt máy in mã vạch Zebra.
  •  Chỉnh sửa chất lượng nhãn được in.
  •  Cài đặt kết nối Ethernet, Wireless.
  •  Tải Fonts chữ và hình ảnh - Graphics vào máy in.
  •  Công cụ Tools trên máy in.
  •  Giao tiếp dòng lệnh với máy in.
Tải file cài đặt theo liên kết sau: Zebra Setup Utilities - ZSU 
 
Dòng máy in mã vạch Zebra hỗ trợ:

ZT420-203dpi ZPL
ZR668 (ZPL)
ZT420R-300dpi ZPL
ZT210-300dpi ZPL
ZT610-203dpi ZPL
ZT220-300dpi ZPL
ZT610R-203dpi ZPL
ZT230-300dpi ZPL
ZR338 (ZPL)
ZT620-203dpi ZPL
ZT410-300dpi ZPL
ZR638 (CPCL)
ZT620R-300dpi ZPL
ZT410R-300dpi ZPL
ZR658 (ZPL)
ZT420-300dpi ZPL
ZT210-200dpi EPL
ZT510-203dpi ZPL
ZT220-200dpi EPL
ZT610-300dpi ZPL
ZT230-200dpi EPL
ZT610R-300dpi ZPL
ZT410-203dpi EPL
ZR628 (CPCL)
ZT620-300dpi ZPL
ZT410-600dpi ZPL
ZR638 (ZPL)
ZT410R-600dpi ZPL
ZR668 (CPLC)
ZT420R-203dpi ZPL
ZT210-200dpi ZPL
ZT510-300dpi ZPL
ZT220-200dpi ZPL
ZT610-600dpi ZPL
ZT230-200dpi ZPL
ZT610R-600dpi ZPL
ZT410-203dpi ZPL
ZR628 (ZPL)
ZT620R-203dpi ZPL
ZT410R-203dpi ZPL
ZR658 (CPCL)
110Xi4 300 dpi
105SLPlus-203dpi ZPL
110PAX4 300DPI
110Xi4 600 dpi
105SL 203DPI
105SLPlus-300dpi ZPL
110Xi4 203 dpi
105SL 300DPI
110PAX4 203DPI
GX430t (EPL)
GK888E (EPL)
888-DT
iMZ220 (ZPL)
GK888t (EPL)
GC420d
110XiIII Plus 300DPI
KR403
GT800 Plus (EPL)
GC420t (EPL)
140XiIII Plus
GT800-300dpi ZPL
GK420E (EPL)
170Xi4 203 dpi
GX420s
GK420t (EPL)
170XiIII Plus 200DPI
GX420t (EPL)
GK888d
220XiIII Plus
GK420d
170PAX4 203DPI
GX420d
GK420E (ZPL)
GX420s (EPL)
GX430t
GK888d (EPL)
220XiIII Plus 300DPI
iMZ220
GK888t
EZ 320
110XiIII Plus 200DPI
iMZ320 (ZPL)
GT800 (ZPL)
GC420t
140Xi4 203 dpi
LP 2824 Plus (EPL)
GT800-300dpi EPL
GK420d (EPL)
170PAX4 300DPI
GX420d (EPL)
GK420t
170XiIII Plus
GX420t
GK420t Plus (ZPL)
220Xi4 300 dpi

TLP 2824
R110Xi4 203 dpi
QL 220/QL 220 Plus
TLP 2844
R170Xi 200DPI
QLn220
TLP 3844-Z
RP4T (ZPL)
QLn320 (ZPL)
ZD230-203dpi EPL
RW4-PS
R110PAX4 LH-203DPI
LP 2824 Plus (ZPL)
ZD410-203dpi ZPL
RZ600 200 dpi
R110PAX4 RH-300DPI
Mobile Printer
ZD420-203dpi EPL
S4M-203dpi ZPL
R110Xi HF 200DPI
P4T (CPCL)
TLP 2824 Plus (EPL)
R110Xi4 300 dpi
QL 320/QL 320 Plus
TLP 2844-Z
R170Xi 300DPI
QLn220 (ZPL)
ZE500-6 RH-300dpi ZPL
ZQ620 (ZPL)
ZQ520 (CPCL)
ZE500R-4 RH-203dpi ZPL
ZD420-203dpi ZPL
ZQ630R (ZPL)
ZM400 200 dpi (ZPL)
ZD620-300dpi EPL
ZD500-203dpi EPL
ZR318 (ZPL)
ZM600 200 dpi (EPL)
ZD888-203dpi ZPL
ZD500-300dpi ZPL
ZR338 (CPCL)
ZQ120 (CPCL)
ZE500-4 RH-203dpi ZPL
ZD510-300dpi ZPL
ZQ310 (ZPL)
ZE500-6 LH-300dpi ZPL
ZQ610 (ZPL)
ZQ510 (CPCL)
ZE500R-4 LH-203dpi ZPL

HC100 300 dpi
GK888E (ZPL)
888-TT
110Xi4 600 dpi
iMZ320
170Xi4 300 dpi
220Xi4 203 dpi
ZD220-203dpi EPL
RW 220
QLn420 (CPCL)
ZD230-203dpi ZPL
RZ400 200 dpi
R110PAX4 LH-300DPI
LP 2844
ZD410-300dpi EPL
RZ600 300 dpi
R110Xi 200DPI
MZ 220
ZD420-203dpi ZPL
S4M-300dpi ZPL
R110Xi HF 300DPI
P4T (ZPL)
TLP 2824 Plus (ZPL)
R110Xi4 600 dpi
QL 420/QL 420 Plus
TLP 3842
R2844-Z
QLn320
ZD220-203dpi ZPL
RW 420
QLn420 (ZPL)
ZD410-203dpi EPL
RZ400 300 dpi
R110PAX4 RH-203DPI
LP 2844-Z
ZD410-300dpi ZPL
S4M-203dpi EPL
R110Xi 300DPI
MZ 320

ZQ630 (CPCL)
ZQ520 (ZPL)
ZE500R-4 RH-300dpi ZPL
ZD620-203dpi EPL
ZD420-300dpi EPL
ZR138 (CPCL)
ZM400 300 dpi (ZPL)
ZD620-300dpi ZPL
ZD500-203dpi ZPL
ZR328 (CPCL)
ZM600 200 dpi (ZPL)
ZE500-4 LH-203dpi ZPL
ZD500R-203dpi ZPL
ZR338 (ZPL)
ZQ220 (CPCL)
ZE500-4 RH-300dpi ZPL
ZD511-300dpi ZPL
ZQ320 (CPCL)
ZE500-6 RH-203dpi ZPL
ZQ620 (CPCL)
ZQ510 (ZPL)
ZE500R-4 LH-300dpi ZPL
ZQ630 (ZPL)
ZM400 200 dpi (EPL)
ZD620-203dpi ZPL
ZD420-300dpi ZPL
ZR318 (CPCL)
ZM400 600 dpi (ZPL)
ZD888-203dpi EPL
ZD500-300dpi EPL
ZR328 (ZPL)
ZM600 300 dpi (ZPL)
ZE500-4 LH-300dpi ZPL
ZD500R-300dpi ZPL
ZQ310 (CPCL)
ZE500-6 LH-203dpi ZPL
ZQ610 (CPCL)
ZQ320 (ZPL)
GT800 (EPL)
GC420d (EPL)
110XiIII Plus 600DPI
LP 2824
GT800 Plus (ZPL)
GK420t Plus (EPL)